U bevindt zich hier » home » disclaimer

Disclaimer & Privacy verklaring

Disclaimer 

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website
NSA Urban Products besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens
kunnen echter voorkomen. NSA Urban Products wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven
informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website
NSA Urban Products garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
NSA Urban Products is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. NSA Urban Products aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
NSA Urban Products garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

Privacyverklaring 

 

Europese Privacy Wet

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese Privacy Wet in werking. Dit betekent dat NSA urban products meer verplichtingen heeft om de data van klanten en deelnemers aan DeroZap te beschermen. 

Ook NSA urban products gaat uiteraard accuraat met deze gegevens om. Daarom willen we u er graag op wijzen dat de gegevens zorgvuldig en veilig worden bewaard en dat u als klant of deelnemer aan DeroZap het recht heeft om te weten welke gegevens we precies van u bewaren en voor hoe lang. Daarnaast heeft u het recht om te vragen of wij uw gegevens willen verwijderen. 

Toelichting op het regelement

Dit is de privacyverklaring van NSA urban products / Aerbike Holland BV, gevestigd te Bedrijvenpark Twente 99, 7602 KD Almelo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08141401, hierna te noemen: `NSA’. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@bikeeper.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel 

Welke

persoons en bedrijfsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn 

Ontvangers

 

 

 

 

 

Klanten-, incasso- en financiële administratie

   Bedrijfsnaam

   Contactpersonen

   Adres

   Telefoonnummer

   E-mail adres

   Bankgegevens

   Betaalgegevens

   Kvk gegevens

 

Noodzakelijk voor het aangaan van een zakelijke relatie waarvoor NSA een gerechtvaardigd belang heeft.

Gedurende de looptijd van zakelijke relatie, overeenkomsten en contracten tot 1 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Minox Software

 

DeroZap

   Voornaam (vrijwillig)

   Achternaam (vrijwillig)

   E-mailadres

   Registratienummer

   Fietstagnummer

   KM opgave woon-werk

Fietsmeetsysteem  

Gedurende deelname aan DeroZap tot 1 jaar daarna. Gegevens zijn toegangkelijk voor Dero in USA. Dero heeft een eigen privacybeleid zie link onderaan deze pagina.

 DerpZap

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief en communicatie

   Voornaam

   Achternaam

   E-mailadres

 

Zakelijke relatie

Zolang als men aangemeld is.

Minox  Software

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. 

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt NSA uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die NSA met u heeft, tenzij NSA wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht NSA te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij NSA op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal NSA deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van NSA hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

NSA treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige deelnemer wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van NSA. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. NSA  raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid

NSA past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. NSA raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal NSA er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of NSA wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens met Ronald Simmelink: 

E-mail:                                     info@bikeeper.nl

Telefoonnummer:                     +31 (0)546 - 706517 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Voor de DeroZAP User Privacy Policy Agreement klik hier                      

Contact gegevens

NSA-urbanproducts BV
Bedrijvenpark Twente 99
NL-7602 KD Almelo
The Netherlands

T. +31 (0)546 - 70 65 17
F. +31 (0)546 - 56 69 34
E. info@bikeeper.nl
I. www.bikeeper.nl